Общи условия за ползване

Уважаеми потребители, молим да се запознаете се с Общите условия за ползване преди да използвате сайта shop.emilova.eu. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Преди да направите своята поръчка е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

 

 1. За настоящите Общи условия за ползване.

 

 1. Настоящите Общи условия за ползване („Общите условия“) уреждат взаимоотношенията между „Зелената ябълка“ ООД, наричано по-долу за краткост „Търговец/ът“ или „Зелената ябълка“, собственик и администратор на настоящия уеб-сайт (web-site) „shop.emilova.eu“ („Уеб-страницата и/или „Сайта“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват Общите условия на Търговеца.

 

 1. „Зелената ябълка“ е еднолично дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 200622140. Търговецът има регистрирано седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, р-н Приморски, Сава Доброплодни 6, вх. Б, ет. 5.

 

 1. „Зелената ябълка“ има правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, „Зелената ябълка“ се задължава да уведоми потребителите като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към мястото на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.

 

 1. Дефиниции

 

„Виртуален ПОС терминал“ е логически устройство, дефинирано в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни разплащания на стоки и услуги през интернет страницата на Търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн. Платформата за интернет-търговия се обслужва изцяло от информационните системи на банката, с която Търговецът е сключил договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни и/или кредитни карти в Интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.

 

„Договор от разстояние“ или само „Договор“ е договор сключен от търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

 

„Лични данни“ представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 

„Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб – страницата и/или желае чрез съответната форма поместена на Уеб-страницата и по предвидения затова ред да закупи продукт или услуга предлаган от Търговеца посредством Уеб-страницата.

 

„Продажна цена“ е крайната цена за бройка или определено количество стока и/или услуга, включваща данъка върху добавена стойност, разходите за доставка и всички допълнителни данъци и такси.

 

„Продукт“ съгласно настоящите Общи условия означава всяка стока и/или услуга, която се предлага от Търговеца посредством Сайта.

 

III. Съдържание на Сайта и авторски права

 

„Зелената ябълка“ ООД, като създател и собственик на сайта „shop.emilova.eu“ дава правото на Потребителя да зарежда и разглежда всички материали, които са публикувани на Сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че Потребителят спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

 1. Покупка от Сайта

 

 1. Покупката посредством Сайта изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за поръчка на данни, необходими на Търговеца за извършване на доставката.

 

 1. За да получи правото да извърши валидна поръчка за покупка на Продукт, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация. Преди да потвърди своята поръчка Потребителят следва да предостави следните данни: име и фамилия или наименование на фирма, когато Потребителят е юридическо лице; телефонен номер; имейл адрес; адрес за доставка; данни за фактура. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.

 

 1. Преди заплащането на поръчката е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и условията за доставка. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е обвързан с клаузите на настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

 

 1. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на валидността ѝ на посочения от Потребителя телефон за връзка и/или чрез изпращане на съобщение до предоставения имейл адрес за кореспонденция.

 

 1. Няма ограничения в обслужването на категории Потребители поради възраст или някакви други ограничения.

 

 1. Продажна цена на Продуктите. Издаване на фактура

 

 1. Всички Продажни цени на Продуктите са посочени в български лева и са с включен ДДС.

 

 1. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за покупката, то фактурата придружава Продукта при извършване на доставката и ще му бъде предадена от куриера едновременно с Продукта. В случай, че Потребителят е физическо лице, то фактурата ще му бъде изпратена на посочения от него имейл адрес или заедно с доставката на Продукта.

 

 1. Начин на плащане:

 

 1. С наложен платеж

 
VII. Условия, срок и цена на доставката
 

   1. Доставките се изпълняват от куриер на Еконт до офис, Еконтомат или на указания в поръчката адрес за доставка.

 

   1. Поръчка, направена по електронен път в рамките на официален работен ден не по-късно от 14.00 часа, се обработва от Търговеца в рамките на същия работен ден. Срокът за доставка в този случай е до 4 (четири) работни дни в зависимост от посочения от Потребителя адрес на доставка. Поръчка направена в работен ден след посочения час, в почивни и празнични дни, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

 

   1. При поръчка на стойност по-ниска от 100 лв., цената на доставката не е включена в цената на Продукта и потребителят следва да заплати допълнителна такса за доставка, освен Продажната цена.

 

   1. При получаване на Продукта, Потребителят следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратения Продукт с подадената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на Продукта, Потребителят следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредения Продукт се покриват от куриера. В противен случай, Потребителят не може да направи рекламация за липси или нарушена цялост на Продукта.

 

   1. В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Продукта са изцяло за сметка на Потребителя.

 

VIII. При възникване на проблем с направена поръчка

 

   1. В случай, че към датата на направена и обработена поръчка някой от Продуктите не е наличен и Търговецът не може да достави Продукта в посочените по-горе срокове за доставка или вече не предлага поръчания от Потребителя Продукт, служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, които са допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяната Продукта. В случай, че Потребителят не желае да получи поръчания от него Продукт извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчения от него Продукт с друг, то Търговецът гарантира своевременното връщане на платената от Потребителя Продажна цена.

 

   1. В случай, че Потребителят е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, имейл, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт, които възпрепятстват извършването в срок на доставката от страна на Търговеца, то Търговецът ще положи разумни усилия с оглед обстоятелствата, за да свърже с Потребителя за уточняване и верифициране на коректните данни, необходими за извършване на доставката. В този случай, максималният срок за извършване на доставката ще бъде увеличен с времето необходимо за свързване и верифициране на коректните данни.

 

   1. В случай, че в рамките на срока за доставка Търговецът не може да намери Потребителя на посочения от него адрес или трето лице, което да получи и приеме от негово име Продукта и не може да се свърже с него на посочените от Потребителя телефон за контакт и имейл адрес, то Потребителят следва допълнително да потвърди на посочените телефони за контакт с Търговеца желанието си да получи Продукта след срока за доставка. В тези случаи, Потребителят следва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка.

 

   1. В случай, че по вина на Търговеца доставката не може да бъде извършена в рамките на посочения максимален срок съгласно посочения адрес за доставка, то Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка, като в този случай Търговецът дължи на Потребителя връщане на пълния размер на цената на Продукта.

 

   1. Право на отказ от платена поръчка и връщане на Продукта

 

   1. Потребителят има право да се откаже от направената поръчка и да върне Продукта на Търговеца, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на транспортните и други разходи, свързани с връщането на Продукта, в 14-дневен срок, считано от датата на приемането на Продукта от Потребителя или от третото лице, приело Продукта от името на Потребителя. С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Продукта, отразена в документите за предаване на Продукта от служител на куриера, извършил доставката.

 

   1. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят:

 

2.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на попълнен стандартен формуляр за отказ от поръчката, поместен на Сайта на Търговеца или чрез изпращане на писмо, уведомление, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката. Стандартният формуляр за отказ или писменото съобщение избрано от Потребителя следва да бъде изпратено на посочения от Търговеца адрес за кореспонденция или подадено на място лично от Потребителя или негов представител, и

 

2.2. следва да е изпратил/подал писменото съобщение по т. 2.1. преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, и

 

2.3. следва да е върнал или изпратил обратно на Търговеца Продукта не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от поръчката.

 

   1. При упражнено валидно право на отказ от направената поръчка, Търговецът ще възстанови на Потребителя платената от него Продажна цена по посочената от него банкова сметка или по друг избран от Потребителя начин, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаването обратно на Продукта или от получаването на доказателство, че Продуктът е изпратен на Потребителя.

 

   1. Търговецът има правото да задържи връщането на Продажната цена докато не получи обратно Продукта или Потребителят не представи доказателство, че е изпратил обратно Продукта на Търговеца.

 

   1. В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на Търговеца и изпращането обратно на Продукта са изцяло за сметка на Потребителя.

 

   1. Потребителят няма право да се откаже от поръчката и не може да иска възстановяване на платената Продажна цена, в случай че Продуктът и опаковката са в нарушен търговски вид, Продуктът е отворен, разпечатан или по друг начин използван по начин, нарушаващ целостта на Продукта или опаковката. В този случай, Търговецът има право да откаже да възстанови получената Продажна цена поради съображения свързани с хигиената и защитата здравето на Потребителите.

 

   1. Адрес за връщане на поръчания Продукт/и: К. К. „Св. Св. Константин и Елена“ 9006, х-л Аква Азур, магазин „Зелената ябълка“

 

   1. В случай, че Продуктът е предаден на Потребителя с повредена опаковка или е с изтекъл срок на годност, замяната или връщането на Продукта се осъществява за сметка на Търговеца.

 

   1. Защита на личните данни на Потребителите.

 

   1. С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, Търговецът заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Търговеца и/или на лицата, които от негово име обработват лични данни на Потребителите във връзка с извършване на продажбата и доставката на поръчания/ите от Потребителя Продукт/и.

 

   1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство, както и от партньорите на Търговеца (напр. доставчик на универсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги) и/или други юридически и физически лица, с които Търговецът си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Потребителя Продукт/и, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.

 

   1. С цел да изпълни поръчката и да достави избрания от Потребителя Продукт е необходимо Потребителят да предостави на Търговеца най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; точен адрес за доставка, включващ и пощенски код; телефон/и за връзка; имейл адрес; данни за фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена такава, както и други данни предоставени от Потребителя чрез полето „Бележки към поръчката“.

 

   1. Търговецът гарантира, че предоставените от Потребителя данни се използват единствено и само за приемане, обработване и изпълнение на направената поръчка, при необходимост от контакт с Потребителя, предоставяне на информация във връзка с Продукта, както и за подобряване качеството на обслужване. При поискване Потребителите могат да получават информация и актуални оферти за предлаганите от Търговеца Продукти на предоставения от тях имейл адрес.

 

   1. Сайтът използва бисквитки, за да установи някои предпочитания на своите Потребители, като например, но не само, език, страна където се намира и други.

 

   1. Търговецът не събира, записва, съхранява или по какъвто и да друг начин обработва данни отнасящи се до използваната от Потребителя за извършване на електронните разплащания кредитна или дебитна карта. Данните, необходими за извършване на разплащанията се въвеждат чрез Интернет-платформата предоставена от банката, която изпълнява транзакцията.

 

   1. Процедура по разрешаване на спорове.

 

В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

 

Законова гаранция и алтернативно решаване на спорове

 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

 

При възникнал спор и невъзможност за решаването му между Вас и този интернет магазин, можете да се обърнете към сайта ОРС или КЗП.

 

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да попълни стандартния формуляр за отказ и да го изпрати на електронен адрес info@emilova.org

Изтеглете: Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

 

https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

 

XII. Допълнителни разпоредби.

 

   1. Продуктите, предлагани на Сайта не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства. Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите. Бременни жени, кърмящи майки и деца под 18 години задължително да се консултират с лекар или специалист преди да употребяват предлаганите продукти. Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар или специалист преди да приемате предлаганите продукти.

 

   1. 2. Няма забрани, свързани с износа на Продукти предлагани в Сайта и не съществуват други ограничения, наложени от националното законодателство.

 

   1. 3. Търговецът е отговорен за изпълнението на договора с Клиента, за вида, количеството, качеството на стоките, предмет на сделката и свързаното обслужване, както и за разрешаването на спорове.

 

   1. Телефон и e-mail адрес за Потребители, които могат да бъдат използвани за разрешаване на спорове: sales@emilova.org / +359 884 466 665

 

  1. Ако имате допълнителни въпроси относно поръчката и доставката, може да се свържете с нас на телефон: +359 884 290 211.